Bases

1. T-JOC

És un joc commemoratiu dels 25 anys de l’ATM. A partir de preguntes, el Joc vol donar a conèixer la història, curiositats i aspectes tècnics del transport públic metropolità.

2. Participants

Podran participar al Joc totes les persones majors de 18 anys que es registrin al web.

Queda expressament exclosa la participació de totes aquelles persones vinculades a l’ATM, PTP, o que hagin participat en l’elaboració del Joc.

3. Inscripcions

Les inscripcions són gratuïtes i es realitzen a través del web del Joc: joc.atm.cat

Les dades personals estaran protegides i la seva manipulació estarà restringida d'acord amb la legislació vigent. Per més informació, podeu consultar la política de privacitat i protecció de dades de l’ATM i la clàusula 8 del present document.

4. Desenvolupament del Joc

El joc consta de 5 rondes de 5 dies, de dilluns a divendres, que es duran a terme en les següents dates:

  1. del 21 al 25 de març
  2. del 18 al 22 d’abril
  3. del 16 al 20 de maig
  4. de 20 al 24 de juny
  5. del 18 al 22 de juliol

Mentre estigui activa cada ronda, cada dia, a les 00h es publicaran 3 preguntes que caldrà respondre abans de les 00h de l’endemà.

Cada pregunta tindrà tres respostes, de les quals només una serà la correcta.

Cada pregunta encertada tindrà el valor d'1 punt i les persones que participin, aniran sumant punts en funció de les respostes encertades. S'obtindran punts addicionals en funció del temps que la persona trigui a contestar un cop descoberta la pregunta, segons els següents criteris:

  • + 4 punts: si es respon abans de 5 minuts
  • + 3 punts: si es respon abans de 15 minuts
  • + 2 punts: si es respon abans de 30 minuts
  • + 1 punt: si es respon abans de 60 minuts

Respondre malament a una o més preguntes no resta punts.

Cada dia es donaran a conèixer les respostes correctes del dia anterior i es farà pública la classificació.

En cas que al final d’una ronda hi hagi empat en la primera posició, es farà una pregunta de desempat entre les persones finalistes, que es publicarà a les 10h de diumenge. En aquest cas, qui respongui correctament la pregunta abans serà qui guanyi el desempat.

5. Incidències

Qualsevol desacord amb la puntuació rebuda i/o en les respostes donades, caldrà comunicar-lo dins de les 24 hores següents a la publicació de les mateixes a través del formulari de contacte. La resolució de la comissió organitzadora es comunicarà tant aviat com sigui possible i serà inapel·lable.

La comissió organitzadora no es fa responsable dels problemes tècnics i de connexió dels participants a la pàgina del Joc, ni de la possible entrada del correu electrònic a la safata d'spam dels participants.

En cas de voler contactar amb l’organització, s’ha habilitat un formulari de contacte al mateix web.

6. Guanyador/a i premis

S’estableixen els següents premis:

Per cada ronda hi haurà una sola persona guanyadora, que serà la que hagi obtingut una puntuació més alta. El premi seran 12 T-usuals de 6 zones, el que equival a 1 any de transport públic gratuït.

Les persones que hagin obtingut un premi a una de les rondes, no podran optar a premi en les següents tot i que sí que podran continuar jugant.

Al final de la darrera ronda, a més de la persona guanyadora de ronda, s’establirà una persona guanyadora de tot el joc, la persona que hagi obtingut major puntuació acumulada en les 5 rondes. En cas que aquesta persona ja hagi guanyat una de les rondes individuals, i per tant, ja hagi obtingut un premi, obtindrà un reconeixement especial i un detall commemoratiu dels 25 anys de l’ATM. En cas que la persona que hagi obtingut la major puntuació acumulada en les 5 rondes, no n’hagi guanyat cap individualment, obtindrà el mateix premi que les persones guanyadores de les rondes individuals, és a dir, 12 T-usuals de 6 zones, el que equival a 1 any de transport públic gratuït.

7. Acceptació de les bases

La comissió organitzadora es reserva el dret a resoldre qualsevol dels aspectes no previstos ni especificats en aquestes bases.

La participació en El Joc de l’ATM suposa l'acceptació del contingut d'aquestes bases i del veredicte resultant.

Aquest reglament es presumeix conegut per tothom i no es podrà al·legar desconeixement del mateix en cap circumstància.

Les bases i condicions es troben subjectes a modificació sense previ avís per part de la organització. Les persones que participin del Joc de l’ATM, per la seva sola participació acceptaran de ple dret totes i cadascuna de les disposicions previstes en aquestes bases.

8. Protecció de dades

Les dades personals que calgui recaptar per a la participació en el concurs seran tractades per l’ATM amb compliment de tot allò que estableix la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.

Més concretament:

(i) Responsable del tractament:

Autoritat del Transport Metropolità

NIF: P-5890049-I

Domicili social: Carrer Balmes, 49, 6a planta, 08007, Barcelona.

Telèfon: +34 93 362 00 20

(ii) Legitimació: consentiment de l’interessat

(iii) Finalitat del tractament: Gestió del Joc de l’ATM

(iii) Drets de les persones usuàries: accedir, rectificar, oposar-se i suprimir les dades personals, retirar el consentiment, limitar el tractament i portabilitat.

(vi) Cessions i conservació: les dades no seran cedides a tercers excepte en el cas que es comuniquin públicament els guanyadors i les dades seran conservades mentre duri la finalitat per la que van ser recollides.

(v) En cas que consideri que els seus drets de protecció de dades han estat vulnerats es podrà dirigir a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apdcat.gencat.cat).

(iv) la informació addicional: política de protecció de dades